تبدیل پلیکا 90-110

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تولید کننده: نگین پولیکا
35,000 تومان
0 تومان

تبدیل پلیکا / reducer

قطر ضخامت موارد مصرف در ساختمان
تبدیل 40-50 3 روی کار
تبدیل 40-63 3 روی کار
تبدیل 63-50 3 روی کار
تبدیل 63-75 3 روی کار
تبدیل 63-90 3 روکار / زیرکار
تبدیل هم مرکز 63-90 3 روکار / زیرکار
تبدیل 63-110 3/2-3 روکار / زیرکار
تبدیل 75-110 3/2-3 روکار / زیرکار
تبدیل 90-110 3/2-3 روکار / زیرکار
تبدیل 90-110 گریز از مرکز 3/2-3 روکار / زیرکار
تبدیل 63-125 3/2-3 روکار / زیرکار
تبدیل 90-125 3/2-3 روکار / زیرکار
تبدیل 110-125 3/2-3 روکار / زیرکار
تبدیل 110-160 4-3/2 روکار / زیرکار
تبدیل 125-160 4-3/2 روکار / زیرکار