رفیع نوین

شیر غیر گازی رفیع 1/2

59,000 تومان 52,000 تومان

شیر غیر گازی رفیع 3/4

65,000 تومان 63,000 تومان

شیر گازی رفیع 1/2

45,000 تومان 43,500 تومان

شیر گازی رفیع 3/4

69,000 تومان 66,000 تومان