سه راه و رابط دریچه بازدید

رابط و تنظیم فرنگی

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان 110-90 3/2 BD/B
317,000 تومان 0 تومان