سیفون و اتصالات

زیرآب نمره 4 با تشتک استیل

40,000 تومان 35,000 تومان

زیرآب نمره 5 کامل

12,000 تومان 8,000 تومان

آبریز سینک با لوله

20,000 تومان 17,000 تومان

آبریز سینک بدون لوله

15,000 تومان 10,500 تومان

آبریز سینی سینک با لوله

19,000 تومان 17,000 تومان

آبریز سینی سینک بدون لوله

12,000 تومان 10,500 تومان

سیفون 1/4 1 سنی فلکس بدون زیرآب

50,000 تومان 43,000 تومان

سیفون تک لگن ظرفشویی

33,000 تومان 28,000 تومان

سیفون دو لگن ظرفشویی

45,000 تومان 40,000 تومان

سیفون دو لگن ظرفشویی ست

42,000 تومان 39,000 تومان

سیفون دولگن فانتزی

290,000 تومان 230,000 تومان

سیفون دولگنه مرغوب

40,000 تومان 38,000 تومان

سیفون روشویی

30,000 تومان 25,000 تومان

سیفون کششی 100 سانت

20,000 تومان 19,000 تومان

سیفون کششی 150 سانت

25,000 تومان 23,000 تومان

سیفون کششی 70 سانت

30,000 تومان 19,000 تومان

سه راهی سیفون

7,500 تومان 7,000 تومان

مهره سیفون

1,500 تومان