محصول برچسب خورده با"شیر آفتابه قهرمان مدل آلمانی"