شیر کشویی

شیر فلکه کشویی 1/2 2 اینچ سبک

1,262,500 تومان 1,212,000 تومان

شیر فلکه کشویی 3 اینچ سبک

1,773,000 تومان 1,702,000 تومان

شیر فلکه کشویی 1 اینچ

264,500 تومان 253,000 تومان

شیر فلکه کشویی 1/2

121,500 تومان 116,000 تومان

شیر فلکه کشویی2 اینچ

797,000 تومان 765,000 تومان