محصول برچسب خورده با"شیلنگ دو سر مهره 30 سانتی متر1/2"