محصول برچسب خورده با"شیلنگ دو سر مهره 40 سانتی متر1/2"