محصول برچسب خورده با"شیلنگ دو سر مهره 60 سانتی متر1/2"