نگین پولیکا

تبدیل پلیکا 40-50

9,000 تومان 0 تومان

رابط و تنظیم فرنگی

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان 110-90 3/2 BD/B
300,000 تومان 290,000 تومان

زانوی 110 خم

65,000 تومان 0 تومان

زانوی 45-110

50,000 تومان 0 تومان

زانوی 45-110 دو سر کوبله

58,000 تومان 0 تومان

زانوی 45-125

58,000 تومان 0 تومان

زانوی 45-160

100,000 تومان 0 تومان

زانوی 45-200

180,000 تومان 0 تومان

زانوی 45-75

0 تومان

زانوی 45-90

0 تومان

زانوی 90 - 110

52,500 تومان 0 تومان

زانوی 90 - 125

67,000 تومان 0 تومان

زانوی 90 - 160

100,000 تومان 0 تومان

زانوی 90 - 200

250,000 تومان 0 تومان

زانوی 90 - 45

8,000 تومان 0 تومان

زانوی 90 - 50

12,000 تومان 0 تومان

زانوی 90 - 63

19,000 تومان 0 تومان

زانوی 90 - 75

25,000 تومان 0 تومان

زانوی 90 - 90

39,000 تومان 0 تومان

سه راه 45 -110 پلیکا

84,000 تومان 0 تومان

سه راه 45 -125 پلیکا

125,000 تومان 0 تومان

سه راه 45 -160 پلیکا

22,000 تومان 0 تومان

سه راه 45 -40 پلیکا

14,000 تومان 0 تومان

سه راه 45 -63 پلیکا

32,000 تومان 0 تومان

سه راه 45 -75 پلیکا

43,000 تومان 0 تومان

سه راه 45 -90 پلیکا

65,000 تومان 0 تومان

سه راه 90-110 پلیکا

67,000 تومان 0 تومان

سه راه 90-125 پلیکا

88,000 تومان 0 تومان

سه راه 90-160 پلیکا

157,000 تومان 0 تومان

سه راه 90-200 پلیکا

157,000 تومان 0 تومان

سه راه 90-200 پلیکا

310,000 تومان 0 تومان

سه راه 90-45 پلیکا

12,500 تومان 0 تومان

سه راه 90-63 پلیکا

25,000 تومان 0 تومان

سه راه 90-90 پلیکا

53,000 تومان 0 تومان