محصول برچسب خورده با"کفشور 15 درب آلومینیوم میراب"