محصول برچسب خورده با"g 627 گاز صفحه ای درخشان مدل"